ru  |   lv  |   en  |   de  |   it

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GAJA PLUSS" Privātuma politika

Rīgā, 2018.gada 08.maijs
Stājas spēkā 2018.gada 25.maijā

Šajā Privātuma politikā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAJA PLUSS" (turpmāk – SIA) vispārīgi apraksta veidus, kādā mēs apkopojam, koplietojam un aizsargājam personas datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos un citos ar Pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentos.

Jēdzieni:

Klients - Fiziska persona, kura izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot Pakalpojumu.

Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu Klientu vai citu fizisku personu, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamajiem tiesību aktiem (piemēram, klienta, kas ir juridiska persona).

Apstrāde - jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tostarp to vākšana, ierakstīšana, saglabāšana, grozījumu veikšana, piekļuves nodrošināšana, pieprasīšana, nodošana utt.)

Pakalpojums - jebkurš SIA sniegts Kravu pārvadājums pa autoceļiem.

Profilēšana - jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad Jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai interesi izmantot SIA pakalpojumus. Tāpat tā attiecas uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja Jūs esat sniedzis un/vai SIA iegūst jūsu Personas datus.

Klienta informācijas piemēri, ko mēs ievācam, iekļauj uzņēmuma nosaukumu, kontaktpersonas vārdus un uzvārdus, informāciju par Jūsu sūtījumu, adreses, e-pasta adreses un tālruņa numurus, kravas iekraušanas un izkraušanas vietu, kravas aprakstu u.tml. Jūsu Personīgā informācija var tikt pārvietota uz citām valstīm ārpus Eiropas ekonomiskās zonas, kas nenodrošina adekvātu aizsardzības līmeni, lai varētu sniegt mūsu Pakalpojumus. Papildus, ja Jūs ievietojat Jūsu Personīgo informāciju publiski pieejamās mājaslapas sadaļās, tai var piekļūt personas valstīs ārpus Eiropas ekonomiskās zonas, kas var nepiedāvāt adekvātu aizsardzības līmeni. SIA var nākties nodot Jūsu informāciju vietējām vai nacionālām (ārzemju) valdībām, lai darbotos saskaņā ar piemērojamo likumu vai lai paātrinātu Jūsu sūtījuma piegādi līdz tā galamērķim.

Mūsu politika ir iziet visiem nepieciešamiem soļiem, lai pārliecinātos, ka visa Jūsu Personīgā informācija, kas ir mūsu rīcībā, tiek apstrādāta godīgi un saskaņā ar likumu. Mēs darīsim visu, lai ieviestu un uzturētu Privātuma Politiku. Visiem mūsu darbiniekiem un datu procesoriem, kuriem ir pieeja Personīgai informācijai, ir jāciena Jūsu Personīgās informācijas konfidencialitāte.

SIA savas darbības nodrošināšanai izmanto profilēšanu-GPRS, lai noteiktu kravas atrašānās vietu un plānotu kravas piegādes laiku, kā arī videonovērošanas datus, lai būtu pārliecināti par Jūsu kravas drošību no tās paņemšanas vietas, starpposmos vai glabāšanas laikā noliktavā.

Jūs varat uzzināt kāda Jūsu Personīgā informācija ir SIA rīcībā, zvanot pa tālruni 67278855 vai sūtot e-pastu: info@gajapluss.lv. Mēs apstrādāsim Jūsu pieprasījumu 30 dienu laikā.

SIA ievāc un glabā informāciju par visiem sūtījumiem, ar kuriem strādā, lai nodrošinātu efektīvus sūtījumu piegādes pakalpojumus, ko pieprasa uzņēmuma Klienti. SIA izmanto informāciju par saviem Klientiem, viņu sūtījumiem, kā arī viņu sūtījumu aktivitāti, lai nodrošinātu vai sekmētu sava servisa sniegšanu saviem Klientiem, komunicētu ar Klientiem par papildus iespējamiem pakalpojumiem, kas varētu šķist vērtīgi, apmierinātu likumīgā biznesa intereses (ieskaitot trendu analīzi un tirgus izpēti), noteiktu cenas, izpildītu rēķinu funkciju, kā arī būtu saskaņā ar valdības reglamentiem, kas attiecas uz mums.

Jebkāda veida Personīga informācija, ko mēs varam ievākt, tiks izmantota tikai un vienīgi, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu sniegšanu, un mēs neglabāsim to ilgāku periodu kā to atļauj likums un pieprasa pakalpojumu sniegšanas iemesls.

Tā kā mēs ievācam un izmantojam informāciju par mūsu Klientiem, mēs varam vienoties ar mūsu pakalpojumu pārdevējiem, lai viņi palīdzētu apstrādāt šo informāciju to iemeslu dēļ, kas ir minēti iepriekšējās sadaļās. Papildus, mēs varam lūgt mūsu uzņēmuma filiāles apstrādāt šo informāciju šiem iemesliem mūsu vārdā. Šiem pārdevējiem un/vai mūsu uzņēmuma filiālēm ir jāsaglabā konfidencialitāte un tiem ir aizliegts izmantot informāciju jebkādiem citiem iemesliem. Kā arī, tā kā mēs attīstām savu biznesu, mēs varam pirkt vai pārdot sava uzņēmuma filiāles vai biznesa vienības. Kā daļa no šīm transakcijām, filiāļu vai biznesa vienību klientu informācija var būt viena no "pārvietojamiem līdzekļiem".

Lai pasargātu jūsu Personas datus no neatļautas piekļuves, nelikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejauša zuduma, pārveidojumiem vai iznīcināšanas, mēs veicam atbilstošus pasākumus piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei. Šādi pasākumi ietver tehniskos pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un konfigurācija, attiecīgo savienojumu drošības nodrošināšana, datu un datņu aizsardzība, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana šādām sistēmām, datnēm un objektiem.

Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp SIA un Klientu un tās ir mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas. Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un attīstām mūsu Pakalpojumus un tīmekļa vietnes, mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā. Šādu grozījumu rezultātā mēs nemazināsim Jūsu tiesības. Būtisku izmaiņu gadījumā un, ja mēs uzskatīsim, ka tas ir saistoši, mēs Jūs informēsim par izmaiņām ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms tās stājas spēkā, izmantojot SIA mājas lapu.